Tryb normalny

 • Tryb normalny

Tryb nocny

 • Tryb nocny

Kontrast

 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast czarno-żółty
 • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża
Treść główna

INFORMACJA O FUNKCJONOWANIU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W DĘBCACH

 1. Dom Pomocy Społecznej w Dębcach prowadzony jest przez Stowarzyszenie "Pod Dębami" w Dębcach na zlecenie Powiatu Gryfińskiego zgodnie z nw. Umowami:
  1. z dniem 1 stycznia 2008 umową Nr 1/PCPR/DPS-Dębce/2007 zawartą w dniu 12.10.2007 r. pomiędzy Stowarzyszeniem "Pod Dębami" w Dębcach a Powiatem Gryfińskim, Stowarzyszenie przejęło realizację zadania z zakresu pomocy społecznej na okres 5 lat od 1.01.2008 do 31.12.2012 r.:
   "Prowadzenie i rozwój infrastruktury domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym"
  2. W latach 2013-2017 Stowarzyszenie prowadziło Dom Pomocy Społecznej na podstawie umowy nr 1/PCPR/DPS-Dębce/2012 zawartej dnia 21.12.2012r z Powiatem Gryfińskim na realizację zadania z
   zakresu pomocy społecznej pod nazwą „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Dębcach”.
  3. 27.12.2017r. Stowarzyszenie podpisało umowę nr PCPR/MJ/0114/2017 z Powiatem Gryfińskim na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Prowadzenie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2022 r. domu pomocy społecznej przeznaczonego dla 81 osób przewlekle somatycznie chorych w Dębcach.”
 2. Typ Domu: dla osób przewlekle somatycznie chorych,
 3. Podmiot prowadzący: Stowarzyszenie "Pod Dębami" z siedzibą w Dębcach 11
 4. Stowarzyszenie "Pod Dębami" z siedzibą w Dębcach 11, posiada zezwolenie wydane przez Wojewodę Zachodniopomorskiego (decyzja z dnia 07 września 2010 r. znak: PS.1.9013- 12/10-3. LS) na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych w Dębcach, na czas nieokreślony.
 5. Dom funkcjonuje w oparciu o „Regulamin Organizacyjny” Domu Pomocy Społecznej w Dębcach. Stowarzyszenie jest pracodawcą wszystkich pracowników Domu Pomocy Społecznej w Dębcach.
 6. Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia upoważnienie Zarządu do reprezentowania Domu posiada Prezes Stowarzyszenia „Pod Dębami” – Bożena Małecka, która przyjmuje skargi i wnioski dwa razy w tygodniu: w poniedziałki w godz. 13-15 i czwartki w godz. 10-12. Poza kontaktem osobistym z Prezesem Stowarzyszenia istnieje również możliwość kontaktu telefonicznego pod nr tel. 608 445 151.
 7. Książka skarg i wniosków znajduje się w pawilonie nr 1 na piętrze.
 8. Skład Zarządu Stowarzyszenia „Pod Dębami” w Dębcach – 5 członków:
  a. Prezes Stowarzyszenia – Bożena Małecka (Kierownik Domu Pomocy Społecznej w Dębcach, Starszy Specjalista Pracy Socjalnej)
  b. Vice Prezes – Anna Kochańska (Kierownik Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego, Starszy Specjalista Pracy Socjalnej)
  c. Skarbnik Stowarzyszenia – Paulina Klonowska (Główny Księgowy Domu Pomocy Społecznej)
  d. Członek Zarządu – Julita Perlińska (Kierownik Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego; Starszy Instruktor Terapii Zajęciowej)
  e. Członek Zarządu – Edyta Janik (Kucharz-Dietetyk, zarządzająca pracą w kuchni)
 9. Stan mieszkańców: 81 osób umieszczonych w DPS na podstawie decyzji administracyjnej,
 10. Dom Pomocy Społecznej w Dębcach położony jest na działce nr 336/5 o powierzchni 3.6548 ha w obrębie ewidencyjnym Daleszewo, gmina Gryfino. Mieszkańcy usytuowani są w 2 budynkach tj.: w pawilonie nr 1 i w pawilonie nr 2. Ponadto na terenie działki znajdują się wolnostojące budynki tj.: budynek przeznaczony na funkcjonowanie administracji Domu, budynek pralni, budynek kotłowni, oraz budynki gospodarcze i garażowe. W obu pawilonach mieszczą się pomieszczenia mieszkalne, sanitarne i ogólnodostępne. Zaplecze żywieniowe (kuchnia, magazyny, jadalnia) mieści się w pawilonie nr 1. Teren wokół Domu jest zagospodarowany i ogrodzony. Dojścia do pawilonów posiadają utwardzoną nawierzchnię, a dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim wykonane są podjazdy. Pawilon mieszkalny nr 1 jest budynkiem dwukondygnacyjnym. Pawilon ten wyposażony jest w windę osobową obsługiwaną przez pracowników Domu. Pawilon nr 2 jest budynkiem parterowym. Pawilony mieszkalne nr 1 i nr 2 wyposażone są w system przyzywowo – alarmowy oraz system alarmowo – przeciwpożarowy SAP, oświetleniowe wyjścia ewakuacyjne a w Pawilonie nr 1 instalacja oddymiania.
 11. Struktura pokoi:
  • pokoje jednoosobowe: 3
  • pokoje wieloosobowe: 2 - dwuosobowe, 17 - trzyosobowe, 6 - czteroosobowe. Struktura pokoi mieszkalnych odpowiada normom określonym w rozporządzeniu w sprawie domów pomocy społecznej. Zgodnie z § 6 ust.1 pkt 3 lit. a ww. rozporządzenia o domach pomocy społecznej.
 12. DPS zapewnia mieszkańcom ogółem 24 pomieszczenia higieniczno - sanitarne, w tym 18 pomieszczeń sanitarno - higienicznych przy pokojach i 6 pomieszczenia ogólnodostępne. Pomieszczenia te wyposażone są 24 urządzenia kąpielowe (natryski) oraz 25 oczek wc.
 13. Dom Pomocy Społecznej w Dębcach posiada własną kuchnię wraz z zapleczem magazynowym. Placówka zapewnia mieszkańcom trzy podstawowe posiłki dziennie tj. śniadanie, obiad i kolację. Ponadto mieszkańcy mają możliwość do spożycia dodatkowego posiłku tj.: drugiego śniadania i podwieczorku. Osobom, które mają zlecone przez lekarza diety, otrzymują posiłki dietetyczne lub dodatkowe posiłki.
  Czas wydawania posiłków: - śniadanie w godz. 8.00 - 10.00, - obiad w godz. 12.00 - 14.00, - kolacja w godz. 18.00 - 20.00
 14. Na rzecz mieszkańców realizowane są takie czynności jak: toaleta poranna i wieczorna, kąpiele całego ciała, zmiana pozycji ciała, pampersowanie, profilaktyka przeciwodleżynowa, oklepywanie, natłuszczanie ciała, pielęgnacja ciała, obcinanie paznokci, golenie zarostu twarzy, strzyżenie, mycie głowy, zmiana bielizny osobistej, zmiana pościeli, kontrola procesów wydalania, pomiary podstawowych parametrów życiowych, podawanie leków itp. Wymienione czynności związane z pielęgnacją wykonywane są w stosunku do 36 mieszkańców przez pielęgniarki w ramach opieki długoterminowej oraz przez personel Domu. W stosunku do pozostałych mieszkańców, wymagających szczególnej opieki usługi pielęgnacyjne na ich rzecz świadczy personel Domu oraz pielęgniarki w ramach wolontariatu. Realizacja tych usług podawana jest szczegółowemu nadzorowi ze strony kierownika działu - terapeutyczno - opiekuńczego.
 15. Zgodnie z § 2 pkt 2 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach działa zespół terapeutyczno-opiekuńczy składający się w szczególności z pracowników Domu, którzy bezpośrednio zajmują się wspieraniem mieszkańców. Dla każdego mieszkańca założona jest oddzielna teczka pn. "Indywidualny Plan Wsparcia Mieszkańca". Ww. dokumentację stanowią podstawowe dane dotyczące mieszkańca domu pomocy społecznej, zapotrzebowanie na usługi - plan wsparcia, oraz ocena stopnia realizacji podjętych działań- realizacja planu.
 16. Mieszkańcy mają możliwość kontaktowania się ze swoimi rodzinami poprzez rozmowy telefoniczne oraz za pomocą Internetu. Na prośbę mieszkańca pracownicy Domu pomagają w pisaniu i wysyłaniu listów.
 17. W ramach utrzymywania i rozwijania kontaktów Dom organizuje szereg imprez i spotkań na terenie Domu, zapraszając znajomych i rodziny mieszkańców oraz społeczność lokalną. Mieszkańcy uczestniczą również w uroczystościach organizowanych przez inne domy pomocy społecznej w festynach oraz różnych organizowanych imprezach.
 18. Mieszkańcy przedmioty wartościowe i środki pieniężne mogą przekazać do depozytu Domu. Tryb postępowania z depozytami wartościowymi określony został przepisami wewnętrznymi wprowadzonymi przez Stowarzyszenie " Pod Dębami" Uchwałą nr XXIII/12/2012 z dnia 31.12.2012 r. pn. "Instrukcja postępowania z depozytami mieszkańców DPS w Dębcach ". Za przedmioty wartościowe i środki pieniężne nieprzekazane do depozytu (w przypadku ich zaginięcia) Dom nie ponosi odpowiedzialności.
 19. Na rzecz 81 mieszkańców przebywających w domu pomocy społecznej w Dębcach pracę socjalną świadczy 2 pracowników socjalnych, którzy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.
 20. Terapia zajęciowa w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach terapia prowadzona jest przez pracownika Domu. Zajęcia odbywają się w pawilonie nr 1 oraz w pawilonie nr 2 w pokojach dziennego pobytu. Zajęcia prowadzone są codziennie w godzinach od 10 .00 do 12.00. Zajęcia z mieszkańcami prowadzone są w oparciu o miesięczne programy zajęć, w których ujęty jest wykaz planowanych zajęć i osiąganie określonych celów terapeutycznych. Działalność kulturalno-oświatowa w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach organizowana jest w oparciu o roczny ramowy plan imprez.
 21. Dom umożliwia mieszkańcom korzystanie ze świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej. W zakresie świadczeń pielęgniarskich mieszkańcy Domu zdeklarowani są do pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej zatrudnionej w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej "Chrobry" przy ul. Bolesława Chrobrego 52 w Gryfinie. Opiekę medyczną w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej sprawuje lekarz zatrudniony w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej "Chrobry" przy ul. Bolesława Chrobrego 52, w Gryfinie, który świadczy usługi na rzecz mieszkańców na terenie Domu w każdy czwartek od godziny 14.00 do 16.00, w nagłych zachorowaniach na wezwanie telefoniczne do godziny 18.00. Ponadto w razie potrzeby i w porze nocnej wzywane jest Pogotowie Ratunkowe. Mieszkańcy mają szeroki dostęp i korzystają z wizyt u lekarzy specjalistów.

Do pobrania:

Stowarzyszenie "Pod Dębami"
Dębce 11
74-100 Gryfino

KRS: 0000275542
Regon: 320340550
NIP: 858 17 80 586

Konto:
Nr: 06 1240 3855 1111 0010 1354 6572
Bank PEKAO S.A. I Oddział w Gryfinie